Dalības noteikumi.

 

 • Pamata definīcijas
 1. Rīkotājs – SeaLand Travel Services, Markakis Antonis, 25. g. Avgoustou 41, 71202 Herakliona, Krēta, Grieķija; tel. +302810376655, tel. +37127035043, e-pasts info@apskatikretu.lv. AFM (nodokļu identifikācijas numurs): 119678229; Grieķijas Tūrisma departaments tūrisma operatora licences numurs: 1039E60000056000. SeaLand Travel organizē šādas izvēles ekskursijas: Santorini sala, Spinalonga-Agios Nikolaus, Granvousa-Balos, Samārijas aiza, Zelta sala, Grieķu vakars, Knosa-Lasiti, Hanija-Rethimno.
 2. Klients – persona, kura veic rezervāciju vai veic maksājumu par tūrisma pakalpojumu SeaLand Travel. Klients ir atbildīgs par samaksu un par visām rezervācijā minētajām personām. Klientam ir pienākums informēt rezervācijā minētos dalībniekus par tūrisma pakalpojumu, visu ap to un tā izmaksām.
 1. Dalībnieks – fiziska persona, kas, pamatojoties uz derīgu līgumu, kas noslēgts ar Rīkotāju, piedalās ekskursijā. Tās ir arī visas trešās personas, kuru vārdā Klients ir noslēdzis līgumu.
 2. Biroja pārstāvis – Organizatora nodarbināta persona, kas ir pilnvarota veikt noteiktas darbības.
 1. Starpnieks – uzņēmējs, kas klienta vārdā slēdz līgumu ar Rīkotāju vai citu pakalpojumu sniedzēju. Brokeris nav atbildīgs par uzņēmēju sniegto pakalpojumu kvalitāti, viņa atbildība ir ierobežota. Sealand Travel ir šādu tūrisma pakalpojumu starpnieks – izbraucieni ar kuģi. Rezultātā SeaLand Travel nav atbildīgs par to programmu kvalitāti un īstenošanu, kas uzskaitīti pie izvēles braucieniem, kuru starpnieks tas ir. Jebkuru sūdzību gadījumā, klientam ir tās jānodod Rīkotājam.
 2. Izvēles braucieni – īstermiņa tūrisma brauciens Krētas salā vai uz blakus esošajām salām, ko Rīkotājs organizē dalībniekiem, kas uzturas Krētas salā, braucieni var būt sauszemes un jūras. Tomēr kruīza braucienā Dalībnieks noslēdz atsevišķu līgumu ar pārvaldītāju. Pārvaldītājs ir kruīzu braucienu organizators.
 3. Kruīzs – organizē vietējie pārvaldītāji. Rīkotājs veic biļešu iegādi Dalībniekam un nodrošina kruīza laikā vadītāja/gida/biroja pārstāvja aprūpi. Savukārt dalība kruīzā notiek pamatojoties uz atsevišķu līgumu/biļeti, ko Dalībnieks noslēdzis ar vietējo pārvaldnieku.
 4. Līgums (apstiprināts ar kuponu/biļeti) – vienošanās par dalību braucienā, ko Rīkotājs noslēdz ar Dalībnieku, kas to veic savā vārdā vai trešo personu vārdā, kas ir pilnvarojis līgumu noslēgšanai.
 5. Noteikumi – šie noteikumi, kas nosaka Līguma noteikumus, tostarp Rīkotāja un Dalībnieka tiesības un pienākumus.
 6. Zīdainis – bērns, kurš ekskursijas norises laikā nepārsniedz 5 gadu vecumu.
 7. Bērni (5–12 gadi) – bērns, kurš ekskursijas norises laikā ir sasniedzis vismaz 5 gadu vecumu un nepārsniedz 12 gadu vecumu.
 8. Cena – cena par dalību braucienā.
 9. Ceļojuma datums – diena, kurā norisinās brauciens.
 10. Dienas ekskursija – kalendārā diena, kad notiek ekskursija. Un, ja ekskursija norisinās ilgāk nekā vienu dienu, tad pirmā diena, kad notiek ekskursija.
 11. Programma – ekskursijas plāns, plānotie apskates objekti, vietas un reģioni. Ekskursijas programma nav fiksēta līdz ar to dažādu apstākļu dēļ tā var mainīties.

 

 • Noteikumi un noteikumi to pieņemšanai
 1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piedalīties Rīkotāja organizētajos izvēles braucienos. Noteikumi norāda Rīkotāja un Dalībnieka tiesības un pienākumus.
 2. Dalība ekskursijās var notikt tikai pamatojoties uz derīgu līgumu/biļeti.
 3. Noteikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
 4. Katrs Dalībnieks pirms pieņem kuponu/biļeti par dalību. Ekskursijā, pieņem noteikumus. Noteikumi ir pieejami Rīkotāja mājaslapā, biroja pārstāvim.
 5. Visa informācija par ekskursijām, kas pieejama jebkurā brošūrā, reklāmas materiālā vai tamlīdzīgos dokumentos, ir tikai informatīva rakstura informācija un nav daļa no noteikumiem vai līguma. Jo īpaši apraksti, kas pieejami Rīkotāja tīmekļa vietnē, nav komerciāls piedāvājums un tie ir informatīvi paraugi. Ekskluzīvi dokumenti ir Noteikumi, kas nosaka piedalīšanās kārtību. Dalībnieks paziņo, ka apzinās, ka ainavu vai pieminekļu attēli tīmekļa vietnē, brošūrās un reklāmas materiālos ir tikai ilustratīvs materiāls un var būt neatbilstoši realitātei.

 

 • Līguma rezervēšana un noslēgšana
 1. Klients var veikt rezervāciju, lai piedalītos braucienā, izmantojot rezervāciju sistēmu, kas ievietota Rīkotāja mājaslapā.
 2. Veicot rezervāciju klients veic depozīta maksājumu, kā apliecinājumu par dalību braucienā.
 3. Rezervāciju arī var veikt mutiski, telefoniski sazinoties ar Biroja pārstāvi.
 4. Pēc rezervācijas veikšanas, ceļojuma dienā, Dalībniekam ir pienākums apmaksāt atlikušo ceļojuma cenas daļu.
 5. Rīkotājs var atteikt vai atcelt rezervāciju, šajā gadījumā, ja depozīta maksājums ir veikts, tad Rīkotājs Dalībniekam, to atgriež 100 % apmērā.
 6. Ceļojuma cena Dalībniekam ir jāsedz skaidrā naudā, EUR valūtā, biroja pārstāvim.
 7. Pēc rezervācijas veikšanas tiešsaistē, Rīkotājs sazinās ar Dalībnieku un tiek sagatavots kupons/biļete dalībai braucienā.
 8. Maksājumu skaidrā naudā Dalībnieks var veikt ekskursijas laikā.
 9. Rezervācijas apmaksa un kupons/biļete ir līdzvērtīgs līguma noslēgšanai ar Rīkotāju.
 10. Dalībniekam ir tiesības anulēt rezervāciju vai atteikties no tās bez soda naudām, un atgriezt depozīta maksājumu, ja tāds ir veikts, ja Dalībnieks informē Rīkotāju ne vēlāk kā 48 stundas pirms ekskursijas. Ja Dalībnieks atsakās no ekskursijas vēlāk nekā 48 stundas pirms plānotā ceļojuma, tad depozīta maksājums netiek atgriezts.
 11. Rīkotājam ir tiesības atteikt dalību braucienā Dalībnieka vainas dēļ, ja Dalībnieks ir alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē, ja Dalībnieks nav ieradies norādītajā savākšanas punktā un norādītajā laikā, ja Dalībnieks acīmredzami traucē brauciena vadītāja darbu un brauciena programmas istenošanu, ja Dalībnieka uzvedība ir neadekvāta un agresīva, kas var radīt draudus citiem brauciena dalībniekiem.
 12. Minētajos gadījumos Rīkotājam ir tiesības nekavējoties pārtraukt sadarbību ar Dalībnieku neatgriežot maksājumu un šādā gadījumā Rīkotājs vairs nav atbildīgs par Dalībnieku līdz brauciena beigām.
 • Nepilngadīgo personu dalība ekskursijās (personas, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu vai personas, kuras nav pilnībā spējīgas veikt tiesvedību)
 1. Par nepilngadīgā dalību braucienā, līgumu var slēgt personas vecāki vai personas, kas nes atbildību par nepilngadīgās personas atrašanos Grieķijā (vecvecāki, aizbildņi, pilnvarotās personas).
 2. Persona, kura ir atbildīga par nepilngadīgo, ceļojuma laikā pilnībā uzņemas atbildību par nepilngadīgo personu, par personas uzvedību, ja ir nepieciešama speciāla aprūpe, un par personas drošību. Viņiem ir pienākums uzraudzīt nepilngadīgo un nodrošināt pienācīgu aprūpi, informēt nepilngadīgo par nepieciešamību ievērot norādītos noteikumus, drošību un par likumiem nepilngadīgajam saprotamā veidā.
 3. Ja nepilngadīgais nodara zaudējumus vai bojājumus, par to atbildību pilnībā uzņemas atbildīgā persona.
 4. Nepilngadīgā vecums brauciena dienā ir noteicošais factors, vai nepilngadīgajai personai tiks piešķirta atlaide.
 5. Rīkotājam ir tiesības jebkurā brīdī pārbaudīt nepilngadīgās personas vecumu, šim nolūkam Rīkotājam ir tiesības lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pase, ID karte).
 6. Atbildīgā persona apliecina, ka apzinās, ka nepatiesas informācijas sniegšana var sekmēties ar atteikumu piešķirt atlaidi nepilngadīgajai personai.
 7. Bērniem līdz 5 gadu vecumam dalība braucienos ir bezmaksas, šajā gadījumā bērns ceļo bez tiesībām uz savu vietu un netiek uzskatīts par pasažieri, kurš aizņem savu vietu transportā.
 8. Bērniem vecumā no 5 līdz 12 gadiem ir tiesības uz atsevišķu vietu autobusā vai citā transportā kā jebkuram pasažierim.
 • Dalībnieka tiesības un pienākumi
 1. Dalībniekam ir pienākums ievērot tiesību aktus, kas ir spēkā valstī, kurā notiek ekskursija, vietējās muitas un vietējās etiķetes un vispārpieņemtos noteikumus.
 2. Dalībniekam ekskursijas laikā ir obligāti jāievēro Rīkotāja noteikumi, kā arī ekskursijas laikā norādītie noteikumi, ieteikumi, atļautais un aizliegtais.
 3. Dalībnieka veselības stāvoklim ir jābūt atbilstošam, lai piedalītos ekskursijā. Dalībniekam ir reāli un adekvāti jānovērtē sava fiziskā sagatavotība, spēks un spējas, vispārējais veselības stāvoklis, lai piedalītos ekskursijā.
 4. Ekskursijas laikā ir aizliegts patvaļīgi aiziet no grupas, tuvoties bīstamām vietām (piemēram, klintis), peldēties neatļautās vietās, lietot alkoholu (izņemot vieglos alkohola dzērienus nelielos daudzumos ekskursijas programmā tam paredzētajā vietā un laikā; katram dalībniekam ir jāizvērtē, cik liels daudzums ir piemērots atbilstoši savām spējām), lietot narkotiskās vielas, smēķēt ārpus likumā atļautajām vietām, pakļaut citus Dalībniekus briesmām un apdraudēt viņu dzīvības, kā arī bojāt īpašumu ekskursijas laikā.
 5. Ekskursijas laikā ir aizliegts ar videokameras, diktofona vai fotokameras palīdzību ierakstīt Dalībniekiem sniegto informāciju un to publicēt, izplatīt (t.sk. sociālajos tīklos).
 6. Dalībniekam ir jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam.
 7. Ja Dalībnieks ir pārkāpis noteikumus, tad Rīkotājs nenes nekādu atbildību par Dalībnieku, kā arī Rīkotājam šajā gadījumā nav pienākums nodrošināt juridisko palīdzību un tulka pakalpojumus.
 8. Dalībniekam ir pienākums velkāt piemērotus apavus un apģērbu.
 9. Dalībniekam ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt dalību ekskursijā, bet šajā gadījumā Dalībniekam ir pienākums pašam nodrošināt atgriešanos viesnīcā un izmaksas, kas ar to saistītas.
 10. Dalībniekam ir pienākums ekskursijas laikā nodrošināt sevi ar skaidru naudu vajadzīgajā valūtā saskaņā ar brauciena laikā plānotajām papildus izmaksām (piemēram, ieejas biļešu iegāde).
 11. Dalībniekam ir pienākums ierasties norādītajā savākšanas punktā ne vēlāk kā 5 minūtes pirms plānotā savākšanas laika. Ja Dalībnieks nav ieradies noteiktajā vietā vai ir nokavējis noteikto laiku, tad Dalībnieks netiek uzņemts ekskursijā. Šajā gadījumā dalībniekam netiek atgriezta nauda par pakalpojumu. Ja Dalībnieks vēlas piedalīties ekskursijā pēc tās nokavēšanas, tad Dalībniekam pašam janodrošina transports līdz vietai, kur tajā brīdī atrodas ekskursijas autobuss, uzņemoties visas izmaksas un riskus.
 12. Rīkotājam ir tiesības pieprasīt no Dalībnieka segt radušos zaudējumus, ja tie radušies Dalībnieka vainas dēļ, ja Dalībnieks nav ievērojis noteikumus, norādījumus un ieteikumus vai ja Dalībnieka rīcība kavē ekskursiju, vai tā tiek pārtraukta.
 • Ekskursijas datuma un programmas maiņa
 1. Rīkotājam ir tiesība mainīt ekskursijas datumu nepietiekama Dalībnieku skaita dēļ un arī nepārvaramas varas gadījumā. Dalībniekam ir tiesības pieņemt izmaiņas vai arī atteikties no pakalpojuma. Tādā gadījumā Rīkotājam ir pienākums atgriezt samaksu.
 2. Dalībniekam ir tiesības atlikt vai atcelt braucienu ar Rīkotāja piekrišanu, taču ne vēlāk kā 48 stundas pirms ekskursijas. Izmaiņas var veikt tikai tad, ja ir pieejamas vietas ekskursijā, citā dienā.
 3. Var mainīties apmeklēto vietu skaits.
 4. Ekskursijas programma var mainīties neatkarīgu iemeslu dēļ, piemēram, neparedzēti laika apstākļi. Šajā gadījumā Dalībnieks nevar pieprasīt pilnīgu vai daļēju apmaksu.
 5. Savākšanas vieta un laiks ir Rīkotāja norādīta viesnīca vai vieta un laiks.
 6. Aptuveni aprēķinātais brauciena laiks un ilgums var mainīties neparedzētu apstākļu dēļ, kā arī to var ietekmēt satiksme, laika apstākļi u.c.
 • Ceļojuma atcelšana
 1. Dalībniekam ir tiesības atteikties no ekskursijas, bet ne vēlāk kā 48 stundas pirms ekskursijas, Ja dalībnieks atsakās no ekskursijas vēlāk nekā 48 stundas pirms ekskursijas, tad atmaksa netiek piešķirta.
 2. Rīkotājam ir tiesības atcelt braucienu, ja nav pietiekams Dalībnieku skaits vai citu neatkarīgu apstākļu dēļ, tādā gadījumā Rīkotājam ir pienākums informēt Dalībnieku un Dalībniekam tiek atgriezta nauda.
 • Tiesības izmantot video un foto materiālus
 1. Rīkotājam ir tiesības fotografēt, filmēt un ierakstīt ekskursijas gaitu.
 2. Rīkotājam ir tiesības iegūto materiālu izmantot, publicēt un ievietot sociālajos tīklos.
 • Personas datu aizsardzība un piekrišana saņemt komerciālu informāciju
 1. Dalībnieks piekrtīt personas datu apstrādei, kas sniegti noslēdzot līgumu ar Rīkotāju un aizpildot kontaktinformācijas formu (vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs, viesnīca).
 • Sūdzības
 1. Brīdī, kad rodas sūdzības, ir nekavējoties jāziņo ekskursijas vadītājam.
 2. Ja sūdzības ir par Rīkotāja sniegtā pakalpojuma kvalitāti izvēles ekskursijās, tad Dalībniekam ir tiesības iesniegt sūdzību. Sūdzība ir jāiesniedz personīgi uzņēmuma birojā vai rakstot uz uzņēmuma e-pastu 3 dienu laikā pēc ekskursijas.